Privacybeleid

Uw privacy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, bij Els de Steenhuijsen een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. 

Dit betekent onder meer dat ik: 

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. 

• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 

• Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing, de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd. 

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Bewaartermijn gegevens 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

Privacy mbt facturatie

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens  

• Uw naam, adres en woonplaats. 

• De datum van de behandeling. 

• Een korte omschrijving van de behandeling. 

• De kosten van het consult.  

De factuur van de behandeling wordt, desgewenst en na uw toestemming, digitaal per email naar u toegestuurd. Hierbij zijn de standaard veiligheidsprocedures van toepassing (zie gegevensbeveiliging). U kunt uiteraard kiezen om een geprinte versie van de rekening te ontvangen i.p.v. een digitaal versie.

Gegevensbeveiliging 

Els de Steenhuijsen maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens of om het onrechtmatig gebruik te voorkomen. 

Inzage gegevens 

U mag Els de Steenhuijsen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u mij verzoeken deze gegevens te wijzigingen, aan te vullen of te verwijderen. Dat kunt u doen door middel van een e-mailbericht naar info@elsdesteenhuijsen.nl.